Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Lázně 1897, s.r.o. jsou platné pro všechny účastníky pobytů a uživatele služeb poskytovaných společností Lázně 1897, s.r.o., Lázně 100, 552 11 Velichovky, Česká republika (dále jen "Podmínky") a jsou nedílnou součástí smluvních vztahů.

I.Účastníci smluvního vztahu:

 • prodejce - Lázně 1897, s.r.o., IČO 03030997, zapsaná ve složce C 33692, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „Lázně“)
 • zákazník - fyzická či právnická osoba (dále jen "Klient").

II.Předmět smluvního vztahu:

Předmětem smluvního vztahu je poskytování pobytů a služeb Lázní Klientovi.

III.Objednávka Pobytu, vznik smluvního vztahu:

Klient si objednává pobyt a služby písemnou objednávkou, zaslanou poštou, elektronicky, faxem nebo podanou osobně.

Podstatné náležitosti objednávky:

 • jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), státní příslušnost Klienta, příp. též osob, za které je Klient oprávněn jednat
 • název pobytu (u jednotlivě objednávaných služeb rozsah ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb), termín, délka pobytu (počet nocí), podpis Klienta, datum.

Řádně vystavenou a podanou objednávkou je Klient vázán.

Lázně si vyhrazují právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením Smlouvy.

Potvrzením objednávky pobytu a/nebo služeb Lázněmi vzniká mezi Klientem a Lázněmi smluvní vztah (dále jen "Smlouva"). Předmětem Smlouvy je závazek Lázní poskytnout Klientovi pobyt a/nebo zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen ,,Pobyt“) a závazek Klienta zaplatit Lázním za Pobyt smluvenou cenu.

Zasláním objednávky Lázním Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy. Tyto Podmínky se použijí, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Tyto Podmínky platí pro všechny osoby uvedené Klientem v potvrzené objednávce. Za závazky dalších osob uvedených Klientem v objednávce ručí Klient jako za své vlastní.

V případě, že Klient je právnická osoba, musí být Smlouva uzavřena způsobem a osobou v souladu s právními předpisy.

IV.Platební podmínky

Lázně mají právo na zaplacení ceny Pobytu před jeho poskytnutím a Klient je povinen uhradit jeho cenu před poskytnutím Pobytu. Za zaplacení ceny Pobytu se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti nebo den připsání platby na účet Lázní do výše 100% stanovené ceny, nejpozději v den nástupu na Pobyt. Při porušení tohoto závazku Klientem mají Lázně právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno jejich právo na náhradu škody.

V.Ceny a jejich změny, změny objednaných služeb

Ceny Pobytů jsou uvedené v katalogu, v nabídkových letácích i na webových stánkách Lázní. Pro Klienta i Lázně je závazná cena Pobytu uvedená v konkrétní nabídce.

Pokud Klient v průběhu Pobytu z jakéhokoliv důvodu nevyužije sjednané a zaplacené služby (opožděný nástup, předčasné ukončení, nečerpání některé z dílčích služeb apod.), nepřísluší mu žádná náhrada, stejně tak jako při nečerpání zaplacených služeb z důvodu nedoporučení jejich čerpání lázeňským lékařem (kontraindikace, momentální zdravotní stav aj.)

VI.Práva a povinnosti Klienta

Klient má právo:

 • být úplně informován Lázněmi o objednávaném Pobytu, tj. jeho rozsahu, termínu a ceně
 • na řádné poskytnutí jím objednaného, Lázněmi potvrzeného a zaplaceného Pobytu
 • před zahájením Pobytu zrušit potvrzenou objednávku za předpokladu dodržení stornovacích podmínek uvedených v těchto Podmínkách

Klient je povinen:

 • úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky
 • zaplatit Lázním včas sjednanou cenu
 • respektovat vnitřní předpisy Lázní
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku Lázní a ostatních klientů
 • uhradit případnou vzniklou škodu, kterou Klient nebo jiné osoby zúčastněné s jeho vědomím na Pobytu způsobili Lázním
 • v případě změny osoby - účastníka Pobytu neprodleně nahlásit tuto skutečnost Lázním

Klient – právnická osoba je dále povinen:

 • seznámit účastníky Pobytu s těmito Podmínkami
 • zabezpečit plnění základních povinností Klienta všemi účastníky Pobytu
 • odevzdat jmenný seznam účastníků Pobytu Lázním

VII.Povinnosti Lázní ke Klientovi


Lázně jsou povinny:

 • poskytnout Klientovi veškeré informace k Pobytu
 • zabezpečit Klientovi Pobyt podle uzavřené Smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • v případě odstoupení od uzavřené Smlouvy ze strany Klienta vyplatit Klientovi uhrazenou cenu Pobytu nejpozději do 14-ti dnů po obdržení písemného odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Klient od Smlouvy v době kratší než 30 dnů před zahájením Pobytu, vrátí Lázně Klientovi cenu Pobytu sníženou o penále (stornopoplatek) uvedený dále v těchto Podmínkách.
 • Lázně se zavazují důsledně dodržovat zásady ochrany osobních údajů Klienta.

VIII.Prodej dárkových poukázek

 

1. Dárková poukázka na pobyt či procedury lze uplatnit pouze na předem domluvené služby. Změna termínu rezervace lze provést po vzájemné dohodě Klienta a Lázní, a to v dostatečném předstihu, pokud to dovolí kapacita lázní.

2. Dárkovou poukázku na určitou nominální hodnotu (vč. DPH) lze uplatnit na lázeňské pobyty, procedury a permanentky. Poukázka musí být vyčerpána do data platnosti, uvedeného na její zadní straně. Po tomto datu je poukázka neplatná, bez nároku na finanční náhradu či výměnu za jiný poukaz.

Platná poukázka musí obsahovat:

·         číselný kód,

·         razítko Lázní a podpis odpovědného pracovníka,

·         vyznačenou dobu platnosti.

3. Za nevyčerpané služby z dárkového poukazu nelze požadovat finanční náhradu.

4. Dárkový poukaz propadá bez náhrady po uplynutí data platnosti vyznačeného na zadní straně.

IX.Odstoupení od Smlouvy Klientem a Lázněmi

 1. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy před zahájením Pobytu. Zrušení Pobytu musí být provedeno písemnou formou. Rozhodující pro určení doby zrušení Pobytu je doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Klientem Lázním. Odstoupí-li Klient od Smlouvy v době kratší než 30 dnů před zahájením Pobytu, je povinen zaplatit Lázním penále (stornopoplatek) ve výši uvedené níže. Klient též souhlasí s tím, že Lázně jsou oprávněny ponížit již Klientem zaplacenou cenu Pobytu, kterou Klientovi vrátí, o níže uvedené penále (stornopoplatek); stornopoplatek se počítá zvlášť za Klienta a zvlášť za každou další osobu uvedenou Klientem v objednávce.
 2. V případě, že klient na pobyt nenastoupí a písemnou formou ho nezruší, platí stornopoplatek ve výši 100 procent ceny pobytu/osoba.

Penalizace (stornopoplatek) při odstoupení od Smlouvy zvlášť za Klienta a zvlášť za každou další osobu uvedenou Klientem v objednávce je následující:

30 a více dní před zahájením Pobytu:

Bez poplatku

29 -21 dní před zahájením Pobytu

10% ze sjednané ceny Pobytu/ osoba

20 -14 dní před zahájením Pobytu:

20% ze sjednané ceny Pobytu / osoba

13 - 7 dní před zahájením Pobytu:

40% ze sjednané ceny Pobytu / osoba

6 - 3 dny před zahájením Pobytu:

60% ze sjednané ceny Pobytu/ osoba

2 a méně dní před zahájením Pobytu:

100% ze sjednané ceny Pobytu/ osoba

 1. Lázně jsou jednostranně oprávněny v případech, které nemohou ovlivnit, změnit dohodnuté podmínky Pobytu. Změnu musí Lázně písemně oznámit Klientovi nejpozději 10 dní před zahájením Pobytu. Nesouhlasí-li Klient s těmito změnami, je oprávněn do tří dnů od Smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět zaplacenou cenu Pobytu. Klientovi nevzniká právo na náhradu škody ani na žádné další náhrady.
 2. V případě reklamace Pobytu je Klient povinen uplatnit své výhrady bez zbytečného odkladu přímo u odpovědné osoby v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše odpovědná osoba s Klientem písemnou reklamaci.
 3. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Lázní (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně Klienta (např. zdravotní stav), na jejichž základě Klient zcela nebo zčásti nevyužije objednaný, zaplacený a Lázněmi zabezpečený Pobyt, nevzniká Klientovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny vč. jakýchkoliv dalších finančních náhrad a vyrovnání.

X.Reklamace

 1. V případě reklamace Pobytu je Klient povinen uplatnit své výhrady bez zbytečného odkladu přímo u odpovědné osoby v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše odpovědná osoba s Klientem písemnou reklamaci.
 2. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Lázní (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně Klienta (např. zdravotní stav), na jejichž základě Klient zcela nebo zčásti nevyužije objednaný, zaplacený a Lázněmi zabezpečený Pobyt, nevzniká Klientovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny vč. jakýchkoliv dalších finančních náhrad a vyrovnání.

XI.Pojištění Klienta

Klient není ze strany Lázní po dobu Pobytu pojištěn.

XII.Ochrana osobních údajů

Klient dává Lázním zasláním objednávky, poptávky, dotazu, apod. nebo přihlášením se k odběru novinek souhlas se zpracováním osobních údajů, které budou shromažďovány a používány k organizačním i marketingovým účelům. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

XIII.Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2015 a vztahují se na Pobyty řádně objednané a potvrzené po 1. 3. 2015.

 

                                                                                 Alena Řípová, jednatelka společnosti Lázně 1897, s.r.o.